ஸ்ரீகணபதி மந்திரம்:

ஓம் கம் கணபதயே நம:

சூர்யன் த்யானம்:

ஜபாகுஸும ஸங்காஸம் காஸ்யபேயம் மஹாத்யதி
தமோரிம் ஸர்வபாபக்னம் ப்ரணதோஸ்மி திவாகரம்!

காயத்ரி:
ஓம் அஸ்வத்வஜாய வித்மஹே பாசஹஸ்தாய தீமஹி தன்னோ சூர்யஹ் ப்ரசோதயாத்!
ஓம் பாஸ்கராய வித்மஹே திவாகராய தீமஹி தன்னோ சூர்யஹ் ப்ரசோதயாத்!
ஓம் பாஸ்கராய வித்மஹே மஹா ஜ்யோதிஸ்சக்ராயா தீமஹி தன்னோ சூர்யஹ் ப்ரசோதயாத்!
ஓம் பாஸ்கராய வித்மஹே மஹாத்யுதிகராய தீமஹி தன்னோ ஆதித்யஹ் ப்ரசோதயாத்!
ஓம் பாஸ்கராய வித்மஹே மஹாதேஜாய தீமஹி தன்னோ சூர்யஹ் ப்ரசோதயாத்!
ஓம் ஆதித்யாய வித்மஹே மார்த்தாண்டாய தீமஹி தன்னோ சூர்யஹ் ப்ரசோதயாத்!
ஓம் லீலாலாய வித்மஹே மஹாத்யுதிகராய தீமஹி தன்னோ ஆதித்யஹ் ப்ரசோதயாத்!
ஓம் பிரபகராய வித்மஹே மஹாத்யுதிகராய தீமஹி தன்னோ ஆதித்யஹ் ப்ரசோதயாத்!