2019 அதிர்ஷ்ட தினங்கள்

ஜனவரி

பிப்ரவரி

மார்ச்

மேஷம்

23, 24

20, 21

19, 20

ரிஷபம்

25, 26,  27

22, 23

21, 22

மிதுனம்

1, 28, 29

24, 25

23, 24

கடகம்

2, 3, 4, 30, 31

26, 27

25, 26, 27

சிம்மம்

5, 6

1, 2, 3, 28

1, 2, 28, 29

கன்னி

7, 8, 9

4, 5

3, 4, 30, 31

துலாம்

10, 11

6, 7, 8

5, 6, 7

விருச்சிகம்

12, 13, 14

9, 10

8, 9

தனுசு

15, 16

11, 12

10, 11, 12

மகரம்

17, 18

13, 14

13, 14

கும்பம்

19, 20

15, 16, 17

15, 16

மீனம்

21, 22

18, 19

17, 18

 

 

 

 

 

 

ஏப்ரல்

மே

ஜூன்

மேஷம்

15, 16

13, 14

9, 10

ரிஷபம்

17, 18, 19

15,16

11, 12

மிதுனம்

20, 21

17, 18

13, 14

கடகம்

22, 23

19, 20

15, 16, 17

சிம்மம்

24, 25

21, 22, 23

18, 19

கன்னி

1, 26, 27, 28

24, 25

20, 21, 22

துலாம்

2, 3, 29, 30

26, 27, 28

23, 24

விருச்சிகம்

4,5, 6

1, 2, 3, 29, 30

25, 26, 27

தனுசு

7, 8

4, 5, 31

1, 2, 28, 29

மகரம்

9, 10

6, 7,

3, 4, 30

கும்பம்

11, 12

8, 9, 10

5, 6

மீனம்

13, 14

11, 12

7, 8

 

 

 

ஜூலை

ஆகஸ்டு

செப்டம்பர்

மேஷம்

6, 7

3, 4, 30, 31

26, 27, 28

ரிஷபம்

8, 9, 10

5, 6

1, 2, 29, 30

மிதுனம்

11, 12,

7, 8

3, 4

கடகம்

13, 14

9, 10

5, 6, 7

சிம்மம்

15, 16

11, 12, 13

8, 9

கன்னி

17, 18, 19

14, 15

10, 11

துலாம்

20, 21

16, 17, 18

12, 13, 14

விருச்சிகம்

22, 23, 24

19, 20

15, 16

தனுசு

25, 26

21, 22

17, 18, 19

மகரம்

1, 27, 28

23, 24, 25

20, 21

கும்பம்

2, 3, 29, 30, 31

26, 27

22, 23

மீனம்

4, 5

1, 2, 28, 29

24, 25

 

 

 

அக்டோபர்

நவம்பர்

டிசம்பர்

மேஷம்

24, 25

20, 21

17, 18, 19

ரிஷபம்

26, 27

22, 23

20, 21

மிதுனம்

1, 2, 28, 29

24, 25

22, 23

கடகம்

3, 4, 30, 31

26, 27, 28

24, 25

சிம்மம்

5, 6

1, 2, 3, 29, 30

26, 27

கன்னி

7, 8, 9

4, 5

1, 2, 28, 29, 30

துலாம்

10, 11

6, 7, 8

3, 4, 5, 31

விருச்சிகம்

12, 13, 14

9, 10

6, 7

தனுசு

15, 16

11, 12

8, 9, 10

மகரம்

17, 18

13, 14, 15

11, 12

கும்பம்

19, 20, 21

16, 17

13, 14

மீனம்

22, 23

18, 19

15, 16